За нас

Туристически информационни
центрове на Столична община


 

ОП „Туризъм”  е  учредено с Решение №13 по Протокол №48/17.02.2003 г. на Столичен общински съвет /СОС/ като ОП „Туристическо обслужване”  -  специализирано звено на Столична община.

Функциите са регламентирани в Правилника за организация на дейността на Предприятието, приет с Решение № 957/ 11.10.2007г. на СОС, изм. с Решение № 555 по Протокол №67 от 11.09.2014 г. на СОС с цел промяна в наименованието на общинското предприятие, изм. и доп. с Решение № 648 по Протокол № 82 от 17.09.2019г. на СОС с цел организационно преструктуриране и оптимизиране на функциите.

Предприятието е второстепенен разпоредител с бюджетни средства и не формира финансов резултат.

Като поделение на Столична община, при изпълнение на своите цели и задачи, ОП „Туризъм” поддържа връзка с всички структурни и функционални звена на Общината, Министерството на туризма, Комисията за защита на потребителя, Националната агенция по приходите, МВР – СДВР, а също така и с всички държавни, общински и браншови организации в областта на туризма.

Общинско предприятие „Туризъм” обезпечава дейността на кмета на Столична община по изпълнението на изискванията, възложени му съгласно чл. 12, чл. 13 и чл. 14 от Закона за туризма и издадените въз основа на него подзаконови нормативни актове.

Съгласно действащия Правилник Предприятието осигурява и подпомага кмета на Столична община в следните дейности:

 • Съдейства на държавните органи при провеждането на политиката в туризма и извършването на контрол върху качеството на туристическия продукт на територията на общината;
 • Изработва и предлага на кмета за приемане от Столичен общински съвет на Програма за развитие на туризма на територията на Столична община, която и изпълнява, в съответствие с Националната стратегия и съобразно с местните туристически ресурси и потребности;
 • Подпомага и участва чрез директора на Предприятието в работата на Консултативния съвет по въпросите на туризма при Столична община, както и изпълнява решенията му, свързани с дейността на Предприятието;
 • Регистрира намиращите се на територията на Столична община туристически обекти.
 • Участва със свои представители в Общинската експертна комисия по категоризация на туристически обекти, както и прави предложение за категоризирането им до кмета на Столична община, в предвидените от Закона за туризма случаи;
 • Извършва проверки за спазване изискванията на разпоредбите на Закона за туризма, контролът по които е възложен на кмета на общината;
 • Създава и поддържа Регистър на категоризираните от кмета на Столична община туристически обекти;
 • Приема информация за броя на реализираните нощувки чрез справки- декларации;
 • Организира и извършва рекламата на град София като туристическа дестинация, както и съдейства за рекламата на туристическия продукт на общината;
 • Представя у нас и в чужбина град София като туристическа дестинация, както и съдейства за презентиране на туристическия продукт на общината;
 • Чрез създаване на туристически информационни центрове или бюра, подпомага туристическото обслужване на туристите;
 • Съдейства за поддържането и опазването на природните и културно-исторически обекти на територията на Столична община;
 • Съдейства при изпълнението на програми и проекти, финансирани от Европейския съюз, съобразно функциите на Столична община в областта на туризма.