За нас

Туристически информационни
центрове на Столична община


 

ОП „Туризъм”  е  учредено с Решение №13 по Протокол №48/17.02.2003 г. на Столичен общински съвет /СОС/ като ОП „Туристическо обслужване”  -  специализирано звено на Столична община.

Статутът, управлението, организациятана дейността, структурата  и числения състав на Общинско предприятие „Туризъм“,наричано по нататък „Предприятието“ са определени в Правилника за организацията на дейността на Общинско предприятие „Туризъм“, приет с Решение № 957 по Протокол №120 от 11.10.2007г., изм. с Решение № 28 по Протокол № 56 от 28.01.2010 г.,изм. и доп.- Решение № 555 по Протокол №67 от 11.09.2014 г. , изм. и доп - Решение № 648 по Протокол № 82 от 17.09.2019г. на СОС.

ОП „Туризъм“ е със статут на второстепенен разпоредител на Общински бюджет и не е самостоятелно юридическо лице по смисъла на Търговския закон.

Като поделение на Столична община, при изпълнение на своите цели и задачи, ОП „Туризъм” поддържа връзка с всички структурни и функционални звена на Общината, Министерството на туризма, Комисията за защита на потребителя, Националната агенция по приходите, МВР – СДВР, а също така и с всички държавни , местните и регионалните туристически сдружения, вписани в Националния туристически регистър.

Като специализирано звено от общинската администрация, общинско предприятие „Туризъм“ осигурява и подпомага дейността на кмета на Столична община при изпълнението на неговите правомощия по  Закона за туризма и издадените въз основа на него подзаконови нормативни актове.

Съгласно действащия Правилник, Предприятието осигурява и подпомага кмета на Столична община в следните дейности:

 • Съдейства на държавните органи при провеждането на политиката в туризма и извършването на контрол върху качеството на туристическия продукт на територията на общината;

 • Изработва и предлага на кмета за приемане от Столичен общински съвет на Програма за развитие на туризма на територията на Столична община, която и изпълнява, в съответствие с Националната стратегия и съобразно с местните туристически ресурси и потребности;

 • Подпомага и участва чрез директора на Предприятието в работата на Консултативния съвет по въпросите на туризма при Столична община, както и изпълнява решенията му, свързани с дейността на Предприятието;

 • Регистрира намиращите се на територията на Столична община туристически обекти.

 • Участва със свои представители в Общинската експертна комисия по категоризиране на туристически обекти, както и прави предложение за категоризирането им до кмета на Столична община, в предвидените от Закона за туризма случаи;

 • Извършва проверки за спазване изискванията на разпоредбите на Закона за туризма, контролът по които е възложен на кмета на общината;

 • Създава и поддържа Регистър на категоризираните от кмета на Столична община туристически обекти;

 • Извършва мониторинг, анализ и контрол на предоставената информация за броя на реализираните нощувки в местата за настаняване на територията на Столична община, съгласно изискванията на Единната система за туристическа информация;

 • Организира и извършва рекламата на град София като туристическа дестинация, както и съдейства за рекламата на туристическия продукт на общината;

 • Представя у нас и в чужбина град София като туристическа дестинация, както и съдейства за презентиране на туристическия продукт на общината;

 • Чрез създаване на туристически информационни центрове или бюра, подпомага туристическото обслужване на туристите;

Съдейства за поддържането и опазването на природните и културно-исторически обекти на територията на Столична община;

Съдейства при изпълнението на програми и проекти, финансирани от Европейския съюз, съобразно функциите на Столична община в областта на туризма.