Политика по качеството

Туристически информационни
центрове на Столична община


Директорът на ОБЩИНСКО ПРЕДПРИЯТИЕ "ТУРИЗЪМ" официално декларира ПОЛИТИКАТА ПО КАЧЕСТВОТО, която е огласена, разбрана, прилагана и поддържана на всички равнища в организацията.

ПОЛИТИКАТА ПО КАЧЕСТВО НА ОБЩИНСКО ПРЕДПРИЯТИЕ "ТУРИЗЪМ" Е НАСОЧЕНА КЪМ ПОСТИГАНЕ НА ВИСОКО КАЧЕСТВО В УПРАВЛЕНИЕТО НА ПРОЦЕСИТЕ ПО РЕГИСТРАЦИЯ, КАТЕГОРИЗАЦИЯ И ОТЧЕТ НА ТУРИСТИЧЕСКИ ОБЕКТИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА СОФИЯ; ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ КОНТРОЛ ПО СПАЗВАНЕ НА ЗАКОНА ЗА ТУРИЗМА И ДРУГИТЕ НОРМАТИВНИ АКТОВЕ В ТАЗИ ОБЛАСТ, ИНФОРМАЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ НА ТУРИСТИТЕ, КОНТРОЛ ВЪРХУ КАЧЕСТВОТО И РЕКЛАМА НА ТУРИСТИЧЕСКИЯ ПРОДУКТ НА ТЕРИТОРИЯТА НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА, ОТГОВАРЯЩИ НА ИЗИСКВАНИЯТА НА КЛИЕНТИТЕ И НОСЕЩИ МАКСИМАЛНА ПОЛЗА НА ОРГАНИЗАЦИЯТА И НА НЕЙНИТЕ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ СТРАНИ.

За ефективното провеждане на ПОЛИТИКАТА ПО КАЧЕСТВО, Ръководството определя следните стратегически цели по качеството:

  • Утвърждаване на ОП „Туризъм" като администрация, ориентирана към клиентите, с оглед повишаването на тяхното доверие в общинските институции;
  • Пълноценно прилагане на нормативната уредба, определяща дейността на Предприятието и спазване на законовите срокове, с цел оптимизиране на процесите и постигане на по-висока адекватност, целесъобразност, надеждност и качество според изискванията на отделните групи клиенти;
  • Стремеж към постоянно удовлетворяване на търсенето на туристическите услуги на територията на Столична община и осигуряване на високо качествени услуги;
  • Привличане на нови туристи и инвеститори в туризма, чрез провеждане на актуална маркетингова стратегия;
  • Създаване на стабилна организационна среда, добра информираност на обществото за предоставяните услуги и осигуряване на максимална публичност, прозрачност и отчетност за дейността на предприятието;
  • Повишаване на квалификацията на персонала и неговата мотивация за висококачествен труд и вътрешна нагласа за постоянни и измерими подобрения в ежедневната работа.
  • Поддържане на дългосрочни ползотворни отношения с Клиентите, заинтересованите страни и Доставчиците.

За реализиране на тези цели и задачи, с решение на Ръководството, в ОБЩИНСКО ПРЕДПРИЯТИЕ "ТУРИЗЪМ" е разработена, внедрена и се поддържа Система за управление на качеството, съответстваща на международния стандарт ISO 9001:2008, както и на нормативните актове и документи, и поема ангажимент за внедряване, непрекъснато подобряване и развитие на тази система с активното съдействие и участие на ръководния и изпълнителски персонал.