Обща Администрация

  Туристически информационни
  центрове на Столична община


  ОБЩА АДМИНИСТРАЦИЯ

  Общата администрация осъществява  дейностите свързани с административното обслужване, управлението на финансите, счетоводството, стопанската дейност, деловодството, архива и управлението на човешките ресурси и е пряко позчинена на директора на Предприятието,  въз основа на Правилника за организация на дейността на ОП „Туризъм“, приет с Решение № 957/11.10.2007г. на Столичен общински съвет /СОС/, изм. и доп.- Решение № 555 по Протокол №67 от 11.09.2014 г. на СОС,изм.и доп.  с Решение № 648 по протокол № 82 от 17.09.2019 г.на СОС.  

  Общата администрация извършва следните дейности:

  • Организира и осъществява материално-техническото обслужване на Предприятието, ремонта, абонаментното поддържане и текущата поддръжка на материалната база;

  • Отговаря за правилната организация на счетоводството и отчетността на Предприятието;

  • Съставя проекти за бюджет за съответната година;

  • Осъществява финансово - счетоводното обслужване на административните звена;

  • Подпомага директора и началниците на отдели за правилното и законосъобразно използване на финансовите ресурси и за предотвратяване на разхищения на стоково – материални ценности;

  • Отговаря за стопанисването и управлението на собствеността, предоставена от Столична община;

  • Упражнява контрол по опазване на движимото и недвижимото имущество, предоставено от СО, като извършва инвентаризация, съгласно Закона за счетоводството;

  • Планира, осъществява и контролира извършването на текущи и основни ремонти и поправки на дълготрайни материални активи;

  • Организира и осъществява цялостното материално-техническо снабдяване на Предприятието с техника, консумативи и инвентар;

  • Организира съхранението на счетоводния и общ архив;

  • Участва в подбора на служителите и оформя документи за трудовите правоотношения, както и образува, води и съхранява трудовите досиета на служителите, съвместно със завеждащия човешки ресурси;

  • Изготвя длъжностните разписания, поименните щатни разписания, длъжностните характеристики и работните заплати на служителите на Предприятието, съвместно със завеждащия човешки ресурси;

  • Следи за размера на извършените разходи и при достигане на праговете, определени в ЗОП, уведомява директора на Предприятието за предприемане на действия за провеждане на нормативно изискуемите процедури;

  • Извършва предварителен контрол за законосъобразност преди поемане на задължение и преди извършване на всички разходи на Предприятието;

  • Изготвя и съгласува с подпис договори, по които Предприятието е страна с цел прилагане на системата на двоен подпис;

  • Води отчетност и осигурява информация за входящата и изходящата кореспонденция;

  • Организира и контролира внедряването, поддръжката и обновлението на информационните и комуникационни средства и технологии в Предприятието;

  • Събира и осчетоводява  такса „ Категоризация“..

  При подаване на заявление за разглеждането на документите за категоризация на туристически обекти клас „А“ и „Б“ или регистрация на туристически обекти клас“В“ , вписването в регистъра на туроператорите и туристическите агенти и за допълване и/или изменение в регистрацията, съгласно чл. 69, ал. 3 от Закона за туризма, се събират такси по  Тарифа за таксите, които се събират по Закона за туризма, одобрена от Министерския съвет по предложение на министъра на туризма/приета с ПМС №118 ОТ 01.04.2021Г. /обн. Дв бр. 28 от 06.04.2021г., в сила от 06.04.2021г./

  Платежното нареждане е неразделна част от документите за категоризация и регистрация и в него като основание за плащане трябва да бъде записано, че се заплаща такса за разглеждане на документите за категоризиране или за вписване в националния туристически регистър, както и вида и капацитета на обекта, за който се кандидатства.

  Банкова сметка, на която трябва да се заплати такса категоризация или регистрация:

  IBAN: BG 97 SOMB 91303128142202
  BIC: SOMBBGSF
  ОБЩИНСКА БАНКА АД