Консултативен съвет по въпросите на туризма

Туристически информационни
центрове на Столична община


Консултативният съвет по въпросите на туризма към Столична община е създаден през 2005 година и извършва своята дейност на основание чл.13 от Закона за туризма и чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 23 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация. Той е колективен, постоянно действащ консултативен орган. Консултативният съвет по въпросите на туризма при Столична община има съществен принос за установяване на устойчив механизъм за съгласуване и провеждане на единна политика на бранша и общината. От създаването си до днес, Консултативният съвет по въпросите на туризма работи като активен обществен орган, който подпомага администрацията и Общинския съвет при взимането на важни за туристическата индустрия решения.
Консултативният съвет по въпросите на туризма обсъжда и одобрява програмата за развитие на туризма на територията на общината в съответствие с приоритетите на общинската стратегия, маркетинговата стратегия на туристическия район и съобразно местните туристически ресурси и потребности, както и отчета за нейното изпълнение. Прави предложения до кмета на общината и дава становища по въпроси, свързани с развитието на туризма на територията на общината, включително за размера на туристическия данък и неговото разходване, и за членството на общината в съответната организация за управление на туристическия район. Консултативният съвет по въпросите на туризма към Столична община извършва своята дейност съгласно утвърден от Кмета Правилник за организацията и дейността на Консултативния съвет, разработен въз основа на чл.13 от Закона за туризма/ обн. ДВбр.30 от 26 март 2013 г./
Според Правилника за организацията и дейността на Консултативния съвет по въпросите на туризма на територията на Столична община, утвърден от Кмета през юни 2020 г., Консултативният съвет се състои от 30 /тридесет/ членове, половината от които са представители на местната администрация и на национални, регионални или общински музеи, а другата половина са представители на туристически сдружения, вписани в националния туристически регистър, и други физически и юридически лица, които имат отношение към развитието на туризма. Определянето на поименния състав на Консултативния съвет, както и всяка промяна в него, се извършва със заповед на Кмета на Столична община. Председател на Консултативния съвет е Кмета или оправомощено от него длъжностно лице.
Консултативният съвет по въпросите на туризма е активен обществен орган, който провежда политики, водещи до устойчиво развитие на туристическия продукт на София.