Отдел "Маркетинг, реклама и информация"

Туристически информационни
центрове на Столична община


ОТДЕЛ „МАРКЕТИНГ, РЕКЛАМА И ИНФОРМАЦИЯ”

Функциите на отдел ”Маркетинг, реклама и информация”  са дефинирани в Правилника за организацията на дейността на Предприятието, утвърден с Решение № 555/11.09.2014 г. на Столичния общински съвет.

Работата на отдел ”Маркетинг, реклама и информация” обхваща следните дейности: маркетингови проучвания, които да служат за основа при разработването и осъществяването на рекламни и комуникационни кампании, с цел презентиране туристическия продукт на град София; реклама на туристическия продукт на Столична община в страната и в чужбина; разработване на краткосрочни концепции, програми и стратегия за развитие на туризма в град София; участие в международни и национални туристически изложения, панаири и други, свързани с туризма събития; организиране и консултиране изработването на рекламни материали (печатна реклама, аудио-визуална реклама, предметна и пространствена реклама), представящи София като атрактивна туристическа дестинация; организиране на опознавателни турове за представители на медии и туроператори; осигуряване на информационното обслужване на туристите и гостите на град София в общинските туристически информационни центрове.