Нормативни докумети

  Туристически информационни
  центрове на Столична община


  Закон за туризмаИзтегли
  Тарифа за таксите, които се събират по закона за туризма в сила от 06.04.2021г.Изтегли
  Наредба за изискванията към категоризираните местата за настаняване и заведенията за хранене и развлечения, за реда за определяне на категория, както и за условията и реда за регистриране на стаи за гости и апартаменти за гостиИзтегли
  Наредба за националния туристически регистърИзтегли
  Наредба 2 от 26 октомври 2015 г. за единните стандарти и за организацията на дейността на туристическите информационни центрове (ТИЦ) и националната мрежа на туристическите информационни центровеИзтегли
  Наредба за преместваемите обекти, за рекламните, информационните и монументално-декоративните елементи и за рекламната дейност на територията на Столична общинаИзтегли
  Правилник за организацията и дейността на Консултативния съвет по въпросите на туризма при Столична общинаИзтегли
  Правилник за организацията и дейността на Общинската експертна комисия по категоризация на туристически обекти на територията на Столична общинаИзтегли
  Етичен кодекс-ОП ТуризъмИзтегли
  Стратегия за развитие на София като туристическа дестинация 2017-2030 гИзтегли
  План за действие към Стратегия за развитие на София като туристическа дестинация 2017-2030 гИзтегли
  Пограма за развитие на туризма на Столична община за 2022 г.Изтегли
  ОП Туризъм-Защита на личните данниИзтегли