Правилник

Туристически информационни
центрове на Столична община


П Р А В И Л Н И К

ЗА

ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКАТА ЕКСПЕРТНА КОМИСИЯ

ПО КАТЕГОРИЗАЦИЯ НА ТУРИСТИЧЕСКИ ОБЕКТИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА

     

Раздел І

ОБЩИ  РАЗПОРЕДБИ

 

Чл.1 С този Правилник се уреждат организацията на работа, числеността, редът и начинът на определяне на състава, както и правата и отговорностите на Общинската експертна комисия по категоризация на туристически обекти  /ОЕККТО/ на територията на Столична община.

Чл.2ОЕККТО осъществява дейността си в съответствие с действащото законодателство в Република България, Закона за туризма и свързаните с него подзаконови нормативни актове, решенията на Столичния общински съвет /СОС/ и разпоредбите на този Правилник.

Чл.3ОЕККТО е колективен, постоянно действащ орган.

Чл.4В състава на ОЕККТО участват равен  брой представители на местната администрация, от една страна, и на местните, регионалните и браншовите туристически сдружения, вписани в Националния туристически регистър, от друга страна.

 

Раздел ІI

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ

 

Чл.5Общинската експертна комисия по категоризация на туристически обекти на територията на Столична община:

(1) Прави писмени предложения до Кмета на Столична община за издаване на заповеди за:

1.откриване на процедура по категоризиране на туристически обекти и издаване на временно удостоверение за открита процедура по категоризиране;

 1. определяне на категория на туристически обекти;
 2. отказ за определяне на категория на туристически обекти;
 3. прекратяване на категория на туристически обекти.

 

(2)Подава информация в Националния туристически регистър за спирането на действието на удостоверението за определена категория на местата за настаняване след заявление на лицето, извършващо дейност в обекта, за определен срок, в рамките на съответната година.

(3) Предлага на Кмета на Столична община определянето на категория на :

 1. места за настаняване, както следва:

а) хотели - категория "една звезда" и "две звезди", и прилежащите към тях заведения за хранене и развлечения;

б) мотели - "една звезда", "две звезди" и „три звезди”, и прилежащите към тях заведения за хранене и развлечения;

в) семейни хотели - "една звезда", "две звезди" и  „три звезди”, и прилежащите към тях заведения за хранене и развлечения;

г) хостели - "една звезда", "две звезди" и  „три звезди”;

д) пансиони - "една звезда" и  "две звезди";

е) почивни станции - "една звезда", "две звезди" и „три звезди”, и прилежащите към тях заведения за хранене и развлечения;

ж) стаи за гости - "една звезда", "две звезди" и „три звезди”;

з) апартаменти за гости - "една звезда", "две звезди" и „три звезди”;

и) къщи за гости - "една звезда", "две звезди" и „три звезди”;

к) бунгала - "една звезда", "две звезди" и „три звезди”;

л) къмпинги - "една звезда", "две звезди" и „три звезди”;

 1. самостоятелни заведения за хранене и развлечения, както следва:

а) ресторанти - "една звезда", "две звезди" и  „три звезди”;

б) заведения за бързо обслужване - "една звезда", "две звезди" и "три звезди";

в) питейни заведения - "една звезда", "две звезди" и  "три звезди";

г) кафе-сладкарници - "една звезда", "две звезди" и  "три звезди";

д) барове - "една звезда", "две звезди" и "три звезди";

 1. заведения за хранене и развлечения, разположени върху понтони или върху закотвени в близост до брега плавателни съдове - всички категории за съответния вид.

 

Чл.6(1)ОЕККТО разглежда заявленията и приложените към тях документи в 14-дневен срок от датата на постъпването им и след като констатира, че представените документи съответстват на изискванията съгласно Закона за туризма, се произнася по тях с мотивирано предложение до Кмета на Столична община или оправомощено от него длъжностно лице да открие процедурата по категоризиране на туристическия обект и да издаде временно удостоверение за откритата процедура по категоризиране.

(2) В случай на констатирана непълнота или нередовност на представените документи съгласно Закона за туризма,  ОЕККТО, в срок 10 работни дни от датата на заседанието, писмено уведомява заявителя и определя              &a mp;n bsp;            14-д невен срок от получаване на уведомлението за отстраняването им.

(3)Срокът по ал. 1  спира да тече до датата на отстраняване на непълнотата и/или нередовността.

(4)Ако в указания срок по ал. 2 непълнотите и/или нередовностите не бъдат отстранени, Кметът на Столична община със заповед отказва определяне на вид и категория на обекта. Заповедта се изпраща до управителя на фирмата-заявител с препоръчано писмо с обратна разписка.

(5) Временното удостоверение за открита процедура по категоризиране, с изключение на туристически обекти със сезонен режим на работа, е със срок на валидност два месеца.

(6) За туристически обекти със сезонен режим на работа, когато в срока на издаденото временно удостоверение за открита процедура по категоризиране на обекта не е извършена проверка на място за съответствието му с изискванията за заявената категория, по причина, която не се дължи на хотелиера или ресторантьора, срокът на временното удостоверение може да бъде еднократно удължен по преценка на ОЕККТО конкретно за всеки случай. Кметът на Столична община,  по предложение на ОЕККТО, със заповед определя срока и издава ново временно удостоверение с актуален срок на валидност.

 

(7)В срока по ал. 5 или ал. 6 на временните удостоверения по решение на ОЕККТО се определя експертна работна група за проверка на място в обекта за съответствието му с изискванията за заявената категория, като всяка експертна работна група се състои най-малко от трима души - служители на ОП „Туристическо обслужване".

(8) За проверката по ал. 7  се съставя констативен протокол, който съдържа предложение за определяне или за отказ за определяне на вид и категория на туристическия обект.

(9) Кметът на Столична община или оправомощено от него длъжностно лице, въз основа на предложението на ОЕККТО в съответния срок по ал. 5 или ал. 6, определя вида и категорията на обекта и издава удостоверение за определена категория или със заповед мотивирано отказва определянето на категория.

(10)Определянето на категория на прилежащите към местата за настаняване заведения за хранене и развлечения се извършва в сроковете, предвидени за заявената категория на съответното място за настаняване.

(11)При нередовности в документите за категоризация и при наличие на писмено обосновано искане на заявителя, ОЕККТО взема решение за удължаване на срока, съгласно Наредбата по чл. 121, ал. 5 от Закона за туризма.

(12)ОЕККТО обсъжда планове, отчети и доклади относно дейността по регистрацията, отчета и контрола на категоризираните от Кмета на Столична община туристически обекти.

 

Раздел ІII

СТРУКТУРА И СЪСТАВ

 

Чл.7(1)ОЕККТО се състои от равен брой представители на местната администрация, от една страна, и на местните, регионалните и браншовите туристически сдружения, вписани в Националния туристически регистър, от друга страна.

Чл.8(1)Определянето на поименния състав на ОЕККТО, както и всяка промяна в него,  се извършва със заповед на  Кмета на Столична община.

(2)Поименният състав на представителите от Столична община се определя от Кмета на Столична община.

(3)Поименният състав на представителите на местните, регионалните и браншовите туристически сдружения, вписани в Националния туристически регистър, се определя след отправена писмена покана от Кмета на Столична община по предложение на ръководителите на съответните сдружения. 

(4)Участието на членовете на ОЕККТО в заседанията е лично.

(5)При прекратяване на трудовото правоотношение на служител от Столична община, който е  член на ОЕККТО, Кметът на Столична община определя в едномесечен срок нов представител.

(6) При промяна в служебното положение, правомощията или функциите на някой от членовете на ОЕККТО по ал. 3, ръководителят на съответното сдружение в едномесечен срок прави предложение до Кмета на Столична община за заместник.

 

Чл.9ОЕККТО се състои от Председател, Секретар и членове.

Чл.10(1)Председател на ОЕККТО  е оправомощено от  Кмета на Столична община длъжностно лице.

(2))Председателят на ОЕККТО:

 1. свиква, организира и ръководи заседанията на ОЕККТО, определя и отговаря за спазването на дневния ред. При отсъствие на Председателя, тези функции се изпълняват от Секретаря на ОЕККТО;
 2. ръководи текущата работа на ОЕККТО и отговаря за спазването на този Правилник;
 3. организира и контролира изпълнението на решенията на ОЕККТО.
 4. представлява ОЕККТО пред Консултативния съвет по въпросите на туризма при Столична община.

Чл.11Секретарят на ОЕККТО:

 1. организира дейността на ОЕККТО в случаите на невъзможност на Председателя да изпълнява функциите си;
 2. информира членовете на ОЕККТО за провеждане на заседанията, представя материали по обсъжданите въпроси и координира дейността на ОЕККТО;
 3. води протокол от заседанията на ОЕККТО, в който се отразяват присъстващите, точките от дневния ред, направените по тях разисквания и предложения, както и взетите решения;
 4. решава други въпроси от оперативен характер и изпълнява други функции, възлагани му от Председателя на ОЕККТО;
 5. съхранява архива на ОЕККТО.

 

Раздел ІV

ПРАВА, ЗАДЪЛЖЕНИЯ И ОТГОВОРНОСТИ НА ЧЛЕНОВЕТЕ

 

Чл.12Членовете на ОЕККТО имат еднакви права и задължения, независимо от вътрешното разпределение на функциите им.

 

Чл.13Членовете на ОЕККТО имат право:

 1. да участват в заседанията на ОЕККТО;
 2. да поискат от Председателя свикване на извънредно заседание на ОЕККТО;
 3. да предлагат на Председателя и Секретаря включването на конкретни въпроси в дневния ред и разглеждането им от ОЕККТО, както и да правят предложения за решения;
 4. да получават месечно парично възнаграждение, определено в заповед на Кмета на Столична община за назначаване на ОЕККТО. Средставата за възнагражденията се осигуряват от бюджета на ОП „Туристическо обслужване".

Чл.14Членовете на ОЕККТО са длъжни:

 1. да участват редовно в заседанията на ОЕККТО;
 2. да подписват протокола от заседанието на ОЕККТО при участие в заседание;

 

 1. при неприсъствие на повече от половината от общия брой на месечните заседания на ОЕККТО, членовете не получават месечното парично възнаграждение, определено в заповедта на Кмета на Столична община за назначаване на ОЕККТО;
 2. да не разпространяват сведенията и фактите, които са им станали известни при изпълнение на функциите им, както и да не ги използват за свое или чуждо облагодетелстване и във вреда на Столична община. Това задължение е валидно и в срок от 1 /една/ година след прекратяване на членството в ОЕККТО от съответното лице;
 3. да не извършват действия, които биха били злоупотреба с доверие или уронване на доброто име на Столична община.

Чл.15Членовете на ОЕККТО носят отговорност за виновно причинени вреди на Столична община.

Раздел V

ЗАСЕДАНИЯ, КВОРУМ И МНОЗИНСТВО ПРИ ВЗЕМАНЕ НА РЕШЕНИЯТА

 

Чл.16(1)ОЕККТО провежда редовни  задседания, а при възникнали неотложни въпроси – извънредни заседания.

(2)Редовните заседания на ОЕККТО се провеждат в сряда от 13.00 часа в сградата на ОП „Туристическо обслужване" най-малко два пъти месечно.

(3)По инициатива на Председателя или по искане на поне 1/3 от членовете на ОЕККТО, отправено писмено до Председателя, денят и часът на редовното заседание могат да бъдат променени.

(4)Извънредни заседания се свикват от Председателя по негова инициатива или по искане на поне 1/3 от членовете на ОЕККТО, отправено писмено до Председателя, когато са възникнали неотложни въпроси за решаване.

(5)За извънредните заседания на ОЕККТО всички членове се канят по пощата, чрез телефон, факс или по електронната поща. В поканата се съдържа информация за датата, мястото и дневния ред на извънредното заседание, както и докладчиците по него.

(6) Предложение за разглеждане на определени въпроси в дневния ред на редовно или извънредно заседание могат да се правят от членовете на ОЕККТО в писмена форма.Те се адресират до Председателя и могат да се отправят преди или по време на заседанието.

(7)Заседанията на ОЕККТО се считат за редовни ако присъстват най-малко ½  плюс един от общия брой на членовете му.

(8) При възникване на необходимост от решаване на въпроси, които не търпят отлагане, може да се извърши гласуване чрез волеизявление по електронната поща,  което се удостоверява от Председателя и Секретаря на ОЕККТО в нарочен протокол.

 

Чл.17По преценка на членовете на ОЕККТО на заседанията могат да присъстват служители или експерти от Столична община, които са компетентни по разглежданите въпроси.

Чл.18Решенията на ОЕККТО се приемат с явно гласуванс и мнозинство повече от 2/3 от присъстващите на заседанието членове на ОЕККТО.

Чл.19(1)За всяко заседание на ОЕККТО се води протокол, в който се отразяват присъстващите, дневния ред, направените разисквания и предложения и приетите решения.

(2)Протоколът се подписва от Председателя, Секретаря и  всички членове на ОЕККТО, които  присъстват на заседанието.

(3)В срок до 7 работни дни след провеждането на всяко заседание протоколът с приетите  решения, становища и предложения се изпраща до Кмета на Столична община.

(4)Преписи от протоколите се издават от Секретаря на ОЕККТО.

Чл.20Информация за дейността на ОЕККТО се публикува на интернет страницата на ОП „Туристическо обслужване”.

Чл.21Изявления от името на ОЕККТО пред средствата за масово осведомяване може да прави Председателят му.

 

 

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

 • 1Правилникът за организацията и дейността на Общинската експертна комисия по категоризация на туристически обекти на територията на Столична община е утвърден със заповед №СО-РД-09-678/31.07.2013г. на Кмета на Столична община, на основание чл. 14, ал. 6 от Закона за туризма.
 • 2Изменението и допълнението на настоящия Правилник се извършва по реда на неговото приемане със заповед на Кмета на Столична община.