Състав

Туристически информационни
центрове на Столична община


СЪСТАВ НА ОБЩИНСКАТА ЕКСПЕРТНА КОМИСИЯ ПО КАТЕГОРИЗАЦИЯ НА ТУРИСТИЧЕСКИ ОБЕКТИ /ОЕККТО/ НА ТЕРИТОРИЯТА НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА

Председател: Иво Маринов Директор на ОП "Туризъм"
Членове:
1. Красимира Желева-Малчева - главен юрисконсулт в Дирекция "Правно-нормативно обслужване" при Столична община
2.Христо Ганков – началник на отдел Категоризация и контрол” и завеждащ "Човешки ресурси" – ОП „Туризъм”
3. Явор Витанов – началник на сектор "Категоризация" – ОП „Туризъм”
4. Витан Иванов - председател на Съвет по туризъм – София
5.Иван Иванов - председател на Асоциация на специализираните експерти в туристическата индустрия
6.Иван Александров – член на УС на Българска хотелиерска и ресторантьорска асоциация
7.Лидия Рачева - член на Българската асоциация на туристическите агенции


Общинската експертна комисия по категоризация е назначена със заповед Заповед №РД-09-3822/19.09.2008г. на кмета на Столична община