Дейност

Туристически информационни
центрове на Столична община


Прием на документи за категоризация на туристическите обекти

Дейността включва:

 • прием на комплект документи, съгласно чл.129 от Закона за туризма за откриване на процедура по категоризация на туристически обект
 • създаване, актуализиране и поддръжка на Регистъра на категоризираните от Кмета на Столична община туристически обекти;
 • разпечатване и комплектоване на протоколи от заседания на Общинската експертна комисия по категоризация на туристически обекти /ОЕККТО/ на територията на Столична община, заповеди на ОЕККТО, временни удостоверения за открита процедура по категоризация.
 • изработка на категорийна символика;
 • отпечатване, ламиниране на удостоверения за категоризация и комплектоване на категорийна символика, уведомяване на заявителите за нередовности по заявлението и приложената към него документация, както и за откази и други решения на Комисията.

 

 

Контрол на туристически обекти

Дейността включва:

 • контрол на туристически обекти, извършващи дейност „хотелиерство” и „ресторантьорство” и съответствие на предоставяните туристически услуги, с изискванията за определената категория на обекта в категоризиран туристически обект.
 • контрол на некатегоризирани туристически обекти, извършващи дейност „хотелиерство” и „ресторантьорство” /ново правомощие на кмета на общината/
 • контрол на правомощията по чл. 116, ал. 1 от Закона за туризма на фирмите, стопанисващи туристически обекти и извършващи дейност „хотелиерство”. Същите са длъжни да водят регистър на настанените туристи в Единната система за туристическа информация (ЕСТИ). Вписванията в регистъра се извършват незабавно.
 • контрол по сигнали, жалби и молби на граждани и институции

 

Категоризация на туристически обекти

 

Дейността включва:

 • проверка на място в туристическите обекти, на които е издадено временно удостоверение за открита процедура по категоризация, съставяне на констативни протоколи с предложение за определяне или предложение за отказ от определяне на вид и категория
 • при необходимост извършване на повторни проверки на туристическите обекти за изпълнението на направените забележки по дадени предписания от първата проверка.
 • категоризиране на туристическите обекти на територията на Столична община в изпълнение на чл. 128 от  Законa за туризма и чл.13, ал. 1, т. 2 и чл. 13, ал. 3 от Наредбата за изискванията към категоризираните места за настаняване и заведения за хранене и развлечения, за реда за определяне на категория, както и за условията и реда за регистриране на стаи за гости и апартаменти за гости.
 • подпомагане дейността на ОЕККТО на територията на Столична община

 

Регистриране на места за настаняване клас „В“

 • прием на комплект документи, съгласно чл.129а от Закона за туризма за откриване на процедура по категоризация на туристически обект.
 • Хотелиерство в стаи за гости и апартаменти за гости се извършва съгласно изискванията на чл. 113, ал. 2 от Закона за туризма.
 • създаване, актуализиране и поддръжка на Регистъра на регистрираните от Кмета на Столична община туристически обекти.
 • разпечатване и комплектоване на заповеди за регистрация и  удостоверения за регистрация.
 • изработка на удостоверения за регистрация.

 

Резултати от дейността по категоризация и контрол 
на туристически обекти през 2020 г.

 • категоризирани от кмета на Столична община 387 туристически обекта, от които 52 места за настаняване и 335 заведения за хранене и развлечения.
 • 54 туристически обекта са с подадено заявление-декларация за потвърждаване на категорията на обекта или за получаване на категория, различна от определената до момента, съгласно чл. 133, ал. 3 от Закона за туризма
 • Отказ от определяне на категория са получили 26 туристически обекта на основание чл. 130, ал. 3 и ал. 7, т. 2 от Закона за туризма
 • 40 туристически обекта са извършили процедура по промяна в обстоятелствата / промяна на собственика или промяна на лицето, извършващо дейност в туристическия обект/, на основание чл. 168 и чл. 169 от Закона за туризма
 • На основание чл. 137 от Закона за туризма е прекратена категорията на 97 туристически обекта
 • За 2 туристически обекта е издаден дубликат на удостоверение за определена категория на основание чл. 145 от Закона за туризма.
 • Извършени контролни проверки в 108 туристически обекта, а именно:

- Планирани тематични проверки на туристически обекти на територията на Столична община с изтекъл срок на определената категория, съгласно чл.179, във връзка с чл. 114 и § 5, ал. 1, т. 6 от ПЗР на Закона за туризма

-Планирани тематични проверки на новооткрити туристически обекти, предоставени от районните администрации на Столична община

-Контролни проверки по сигнали и жалби - основно в места за настаняване „стаи за гости“ и  „апартаменти за гости“

 • След изготвен анализ за събираемостта на такса „Категоризация” се установи, че през 2020г. са събрани 185 176 лв