ВАЖНО

Туристически информационни
центрове на Столична община


ВАЖНО

Съгласно § 28 от Закона за изменение и допълнение на Закона за здравето (Обн. ДВ бр. 44 от 13.05.2020г.) “Срокът на действие на удостоверенията за категоризиране на места за настаняване клас А и клас Б, заведенията за хранене и развлечения (самостоятелни и прилежащи към места за настаняване), туристически хижи, туристически учебни центрове и туристически спални и прилежащите към тях заведения за хранене, чиято категоризация съгласно Закона за туризма изтича след 1 септември 2019 г., се удължава до 31 декември 2020 г.“

Считано от 25.02.2020г. на основание Закона за изменение и допълнение на Закона за туризма (Обн. ДВ бр. 17 от 25.02.2020г.) СТАИ ЗА ГОСТИ И АПАРТАМЕНТИ ЗА ГОСТИ ВЕЧЕ НЕ СЕ КАТЕГОРИЗИРАТ, А СЕ РЕГИСТРИРАТ. Съгласно § 36 от Закона за изменение и допълнение на Закона за туризма (Обн. ДВ бр. 17 от 25.02.2020г.), ал. 5 на чл. 121 се изменя така: „(5)Изискванията към категоризираните места за настаняване и заведенията за хранене и развлечения, редът за определяне на категория, както и условията и редът за регистриране на стаи за гости и апартаменти за гости се определят с наредба, приета от Министерския съвет.“

Във връзка с гореизложеното и с оглед определяне на реда и условията за регистриране на стаи за гости и апартаменти за гости регистрацията ще започне след приемане на горепосочената наредба, приемане на такса за регистрирането им и утвърждаване на заявление и образец на удостоверение за регистриране.

Съгласно § 127 от Закона за изменение и допълнение на Закона за туризма (Обн. ДВ бр. 17 от 25.02.2020г.) „Започналите и неприключили до влизането в сила на този закон процедури по категоризация и сертифициране се довършват по досегашни я ред.“

Съгласно § 128 от Закона за изменение и допълнение на Закона за туризма (Обн. ДВ бр. 17 от 25.02.2020г. „Издадените до влизането в сила на този закон удостоверения за категоризация на стаи за гости и апартаменти за гости запазват действието си до изтичането на срока им.“