Информация за ЕСТИ

Туристически информационни
центрове на Столична община


ДО ЛИЦАТА, ИЗВЪРШВАЩИ ДЕЙНОСТ „ХОТЕЛИЕРСТВО“ В ТУРИСТИЧЕСКИ ОБЕКТИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА

На 15.10.2019 г. в Държавен вестник е обнародвана Наредба за Националния туристически регистър (Наредбата).
Съгласно § 2 от Заключителните разпоредби на Наредбата всички лица, които упражняват дейност в категоризираните места за настаняване, трябва да подадат информация до категоризиращия орган за актуалния си електронен адрес (e-mail) в тридесет дневен срок от влизането в сила на Наредбата.
В ОП „Туризъм“, както и на административния сайт на Предприятието www.info-sofia.bg може да намерите ФОРМУЛЯР ЗА ПОДАВАНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ за актуалния електронен адрес на лицето, извършващо дейност в категоризирано място за настаняване, съгласно § 2 от ЗР на Наредбата за Националния туристически регистър, приета с ПМС № 252 от 08.10.2019 г., обн. ДВ. бр. 81 от 15 Октомври 2019 г.
До Кмета на съответна община формуляр попълват лицата, извършващи дейност в местата за настаняване, категоризирани от кмета на общината съгласно чл. 128 от Закона за туризма: хотели(категория една и две звезди), мотели, семейни хотели, хостели, пансиони, почивни станции, стаи за гости, апартаменти за гости, къщи за гости, бунгала и къмпинги.
За обекти, категоризирани от кметана Столична община, формулярът се подава до ОП „Туризъм“ по оповестените комуникационни канали – в деловодство „Регистрация“ на Предприятието, по електронна поща на имейл адрес: opto@info-sofia.bg, с лицензиран пощенски оператор, както и с КЕП.
Единната система за туристическа информация (ЕСТИ) e разработена и внедрена от Министерството на туризма,като поетапно в нея се включват със свои профили и подават данни лицата, извършващи дейност в местата за настаняване.
Считано от 01.10.2019 г. всички хотелиеритрябва да подават информация към ЕСТИ съгласно изискванията на чл. 116, ал. 5 от Закона за туризма.
Към момента всеки хотелиер може да подава заявка за регистрация в реалната среда на ЕСТИ на
https://esti.tourism.government.bg. Адресът е достъпен и чрез интернет страницата на Министерството на туризма, секция ЕСТИ(в дясно при зареждане на първоначалния екран – Меню „Регистри“, подменю „ЕСТИ“).
За да бъде една заявка за регистриране на профил от лицето, извършващо дейност в обекта(ЛИДО) разпознаваема от ЕСТИ е необходимо да бъде попълнена коректно цялата информация за категоризираните места за настаняване. За да бъде генериран Универсален идентификационен кодна мястото за настаняване(УИК)е задължително да са попълнениследните данни:
-входящият номер на заявление-декларацията за определяне на категория;
- номер и дата на заповед на категоризация и номер на удостоверението;
- номер и дата на заповедта за временно удостоверение номер на временното удостоверение;

  • вида на обекта, според удостоверението за утвърдена категория;
  • наименованието на обекта;
  • актуален имейл на лицето, извършващодейноств обекта
  • Единен класификатор на административно-териториалните единици и териториалните единици (ЕКАТТЕ);
  • категорията на обекта
  • капацитета на обекта - брой стаи/апартаменти/студиа и брой легла;
  • фирмата/името и седалището/постоянния адрес на лицето, извършващо дейност вобекта;
  • ЕИК или код по БУЛСТАТ на лицето, извършващо дейност в обекта;

При проблеми със заявката за регистрация в ЕСТИ може да потърсите съдействие от служители на Министерство на туризма на телефони: 02/9046 799, 02/9046 872; е-мейл: esti.mn@tourism.government.bg.
Ако всички данни са попълнени коректно заявката Ви се разпознава от ЕСТИ и системата генерира Универсален идентификационен код на мястото за настаняване (УИК). Кодът се изпраща на заявителя на посочения от него е-мейл.
Всеки, кой то притежава УИК се е регистрирал успешно в системата на ЕСТИ.
Всеки хотелиер може да се запознае и със седем Видеоинструкцииза пъроначално запознаване със системата и нейните специфични изисквания, които може да видите тук.

ФОРМУЛЯР ЗА ПОДАВАНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ

Видео инструкции за пъроначално запознаване със системата и нейните специфични изисквания.