ВАЖНО

Туристически информационни
центрове на Столична община


Съгласно § 5, ал. 1, т. 4 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за туризма подновяването на категорията на категоризираните до влизане в сила на закона туристически обекти в изпълнение на срока по чл. 133, ал. 2 се извършва както следва:

  • За категоризираните туристически обекти през 2010 г. - през 2017 г.

Във връзка с гореизложеното и поради липсата на изрична преходна разпоредба  е необходимо за тези обекти да се приложи процедурата регламентирана в чл. 133, ал. 3 от Закона за туризма, който гласи, че в срок до три месеца преди изтичането на 5-годишния срок лицето следва да декларира желанието си да потвърди категорията на обекта или да получи категория, различна от определената му до момента, както и да заплати такса за извършване на проверка на място в туристическия обект съгласно тарифата по чл. 69, ал. 3 от Закона за туризма.

В случай че съответното лице не предприеме действията по чл. 133, ал. 3 от Закона за туризма в указания му срок, категорията на обекта се ПРЕКРАТЯВА с изтичането на срока, а именно:

  • категоризираните туристически обекти през 2010 г. – са валидни до 31.12.2017г.

 

ЗА ОБЕКТ С ИЗТЕКЛА КАТЕГОРИЯ НОВА КАТЕГОРИЯ МОЖЕ ДА БЪДЕ ОПРЕДЕЛЕНА ПО РЕДА НА ЧЛ. 129 И  ЧЛ. 130 ОТ ЗАКОНА ЗА ТУРИЗМА.